onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Passend Onderwijs profiel

Onderwijs Ondersteuningsprofiel - CBS De Rank

1. Naam en adres CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde
Tel: 0599-331677
email: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
www.derank-onstwedde.nl
 2. Denominatie Protestants Christelijk
We zijn een pluriforme en veelkleurige christelijke school met de Bijbel als inspiratiebron en oriëntatiepunt.
3. Schoolinformatie CBS De Rank is gehuisvest in het spiksplinternieuwe gebouw “De Bast” in het hart van Onstwedde.
We zitten hier samen met de Peuterspeelzaal “De Peuterkorf” en het Voortgezet Onderwijs “UBBO Emmius”, waar we nauwe contacten mee hebben.
We beogen een onderwijsconcept van Peuter tot Puber.
Zie ook: www.debast-onstwedde.nl
4. Specifieke kenmerken CBS De Rank is een Opbrengstgerichte School.
Vanuit onze missie ‘Elk kind is er één’ streven we naar optimaal onderwijs voor ieder kind.
Dit proberen we te realiseren met 4 kerncompetenties:
Effectieve Instructie: Instructie op maat
Coöperatief Leren: Samen weet je meer dan alleen
Trendanalyses: Meten is weten
Reflecteren: Plan > Do > Check > Act
5. Aantal leerlingen/klassen De school heeft ongeveer 230 leerlingen verdeeld over tien groepen.
6. Speciaal onderwijsaanbod De leerkrachten zijn geschoold in Effectieve Instructie en Coöperatief Leren.
Op deze manier is er differentiatie mogelijk naar instructiebehoefte, niveau en tempo.
Extra hulp vindt in principe plaats in de klas aan de instructietafel.
De dag- en weektaken geven de mogelijkheid om leerlingen speciaal individuele leerstof aan te bieden.
Er zijn duidelijke afspraken over het werken met handelingplannen en eigen leerlijnen.
7. Specialisme in team CBS De Rank heeft een zorgteam, bestaande uit directie en intern begeleiders.
Er is veelvuldig overleg.
Een IB-er voor twee en halve dag per week. 
Logopediste van Praatmaat is werkzaam op school.
Daarnaast is er een Taal- en een Rekencoördinator.
8. Zorgroute Onze school houdt zich aan de afspraken van 1-zorgroute die gemaakt zijn op het niveau van het Samenwerkingsverband WSNS.
Zie ook: Onderwijsondersteuningsplan van de SWV 20-01 PO voor 2011-2015 (juni 2011).
9. Specifieke kenmerken Taalonderwijs (o.a. dyslexie) De leerkrachten hebben een LINN-scholingstraject van 3 jaar achter de rug. LINN: Lees Interventie Noord Nederland met als doel het bevorderen van vlot leren lezen en terugdringen van leesuitval.
Dit heeft geresulteerd in afspraken over leertijd, didactiek en interventies Leerlingen die grote achterstanden vertonen op het gebied van lezen, soms in combinatie met spelling, worden aangemeld voor dyslexieonderzoek.
Wanneer een leerling een dyslexieverklaring krijgt, is het mogelijk om op school deel te nemen aan een dyslexiebehandeling verzorgd door Timpaan.
10. Specifieke kenmerken Rekenonderwijs (o.a. dyscalculie) Ons rekenonderwijs hebben we geoptimaliseerd door het volgen van de 3- jarige scholing RIK 2 : Rekenresultaten in het Kwadraat. Dit heeft geresulteerd in een goede vakinhoudelijke en didactische kennis van de leerkracht en een ‘Rekensterke’ school.
Bij kinderen met ernstige rekenproblemen of vermoedens van dyscalculie wordt de deskundige hulp van de schoolbegeleidingsdienst om advies gevraagd.
11. Extra voorzieningen leerlingbegeleiding binnen de klas Omdat we lesgeven volgens het E.I., Effectieve Instructie model, is er een korte instructie voor de hele groep. Deze instructie wordt gevolgd door de begeleide inoefening waaraan de Plusleerlingen niet hoeven meedoen. Vervolgens is er verlengde instructie aan de instructietafel voor individuele leerlingen of kleine groepjes.
Zelfstandig Werken en Coöperatief Leren worden ingezet om deze instructie te optimaliseren.
Door deze vorm van klassenmanagement heeft de leerkracht tijd om kinderen te helpen met een handelingsplan of eigen leerlijn.
12. Extra voorzieningen leerlingbegeleiding buiten de klas. Onze organisatie Teamteaching maakt het mogelijk dat op verschillende momenten ook leerkrachten buiten de klas extra hulp kunnen bieden.
Leerlingen met spraak- en/of taalproblemen kunnen worden begeleid door de logopedist die één dag per week op school komt.
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen gedurende één tot anderhalf jaar, één keer per week een dyslexiebehandeling op school van een dyslexie-expert/psycholoog.
13. Sociaal-Emotionele ontwikkeling. We gebruiken de methode “Kind op Maandag” bij de sociaal emotionele ontwikkeling. Aan de hand van gespreksvormen maar ook d.m.v. spel, liedjes en tekenopdrachten komen allerlei thema’s aan de orde. Het programma Zien! van Parnassys zetten we in voor het signaleren van sociaal-emotionele problemen.
Kinderen, die speciale zorg nodig hebben, kunnen tot een bepaalde grens geholpen worden.
14. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften We proberen zoveel en zolang mogelijk kinderen met speciale onderwijsbehoeften op school te ondersteunen. Er zijn echter grenzen aan onze mogelijkheden. Dit hangt af van de formatie en de middelen en van de cognitieve en/of sociaal-emotionele mogelijkheden van de leerling.

Cluster 1
(visuele beperking) De aanpassingen voor slechtziende leerlingen kunnen wij, in overleg, bieden. Blinde leerlingen zijn aangewezen op een speciale school.
Cluster 2
(auditieve beperking en spraak/taalstoornissen) Voor slechthorenden hebben we geen ringleiding. We hebben weinig tot geen ervaring met leerlingen met hoorapparaten en spraaktaalstoornissen.
Cluster 3
(verstandelijke beperking) Leerlingen met een verstandelijke beperking worden met een aangepast uitstroomprofiel begeleid met een aangepast programma. De mogelijkheden zijn hierin wel beperkt. De mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling bepalen voor een groot deel of de school in staat is de leerling te begeleiden.
Cluster 3
(lichamelijke beperking) Onze school is toegankelijk voor een rolstoel. Ook een lift en invalidentoilet zijn aanwezig.
Cluster 4
(gedragsproblemen en stoornissen, autisme e.d.) Leerlingen met gedragsproblemen functioneren vaak goed binnen onze schoolcultuur, waarin voorspelbaarheid en goede omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De grenzen van onze zorg worden gevormd door de groep waarin een leerling zich bevindt. Wanneer de groep een tekort aan aandacht en instructie oploopt door een speciale leerling, moet verwijzing overwogen worden.
15. Samenwerkingspartners onderwijsondersteuning Cedin
IJsselgroep
Timpaan (dyslexie)
CPS
SLO
16. Samenwerkingspartners Zorg. Samenwerkingsverband 20-01 PO
Ambulante begeleiding van REC 3 & 4
GGD
Centrum voor jeugd, gezin en veiligheid
17. Samenwerking met ouders. Een goede samenwerking met de ouders is van essentieel belang voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.
Onze school is laagdrempelig. Er is veel informeel contact met de ouders.
Daarnaast worden de ouders op allerlei manieren geïnformeerd.
Gelukkig zijn er heel veel betrokken ouders, die ons op allerlei manieren helpen.
18. En verder...... Begrensde mogelijkheden: Onze school zet zich in voor goed onderwijs aan alle leerlingen. Wanneer de mogelijkheden om het onderwijs goed te organiseren in de knel komen, kan dat aanleiding zijn voor het zoeken van ondersteuning elders. De school zal dan – in overleg met de ouders – stappen ondernemen voor verwijzing naar een passende school, conform de wettelijke kaders. (zie ook de schoolgids)

Voor meer informatie, ga op onze website naar 'Informatie' en dan op 'Schoolgids'.

 

U kunt dit profiel ook hier downloaden.